Glucophage Keymoment Video

 

Glucophage Keymoment 2017

Glucophage 2017 Keymoment Video chiếu trong sự kiện khách hàng, nói về hành trình phát triển và thành tựu đạt được trong 60 năm qua trong việc hỗ trợ điều trị đái tháo đường.

Xem thêm ver 2 của Video này


Sản phẩm khác

Comments